Statut

Statut

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie”, w skrócie „PSZS” i jest dalej zwane „Związkiem”.

§2

Terenem działania Związku jest obszar powiatu rzeszowskiego ziemskiego, a siedzibą władz miasto Rzeszów.

§3

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie jest związkiem szkolnych stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków.
 2. Związek działa w ramach Szkolnego Związku Sportowego i może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.
 3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej nie prowadzącym działalności gospodarczej.

§4

Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem i posiada osobowość prawną.

§5

Związek używa pieczęci, odznak, i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§6

 1. Związek opiera swoją działalność ma aktywności społecznej swoich członków.
 2. Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Celem Związku jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej na obszarze działania Związku.

§8

Związek realizuje na terenie powiatu swoje cele, o których mowa w § 7, w szczególności przez:

 1. programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym na etapie powiatu,
 2. popularyzowanie kultury fizycznej i zdrowotnej,
 3. popularyzowanie higienicznego trybu życia,
 4. reprezentowanie w samorządzie powiatowym spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów,
 5. powoływanie jednostek organizacyjnych Związku,
 6. stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
 7. szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu,
 8. organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar gminy,
 9. programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej,
 10. działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych przyszkolnych,
 11. współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

 

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być Gminne Szkolne Związki Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Międzyszkolne Kluby Sportowe posiadające osobowość prawną i realizujące cele i zdania Szkolnego Związku Sportowego.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Szkolnego Związku Sportowego.

§11

Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające lub wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem.

§12

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§13

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Powiatowym Zjeździe Delegatów,
 2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
 3. uzyskiwania od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
 4. otrzymywania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,
 5. uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Związek.

§14

Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Powiatowy Zjeździe Delegatów, na którym przysługuje im bierne oraz czynne prawo wyborcze.

§15

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
 3. uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,
 4. opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu.

§16

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku,
 2. rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku,
 3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku.

 

Rozdział IV

Władze Związku

§17

 1. Władzami Związku są:
 1. Powiatowy Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa cztery lata.

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Związku.

4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

Powiatowy Zjazd Delegatów

§18

Najwyższą władzą Związku jest Powiatowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Związku.

§19

 1. Powiatowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Powiatowy Zjazd Delegatów zwoływany jest co cztery lata przez Zarząd Związku.
 3. Termin zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą zjazdu.

§20

Nadzwyczajny Powiatowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku na podstawie:

 1. uchwały poprzedniego Powiatowego Zjazdu Delegatów,
 2. uchwały Zarządu Związku,
 3. wniosku Komisji Rewizyjnej,
 4. wniosku uchwalonego przez co najmniej połowę liczby członków zwyczajnych Związku.
 5. Nadzwyczajny Powiatowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostaje powołany.

§21

 1. W Powiatowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach członków zwyczajnych.
 2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
 3. Zasady wyboru delegatów na Powiatowy Zjazd Delegatów ustala Zarząd Związku.

§22

W Powiatowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami,
 2. osoby zaproszone przez Zarząd Związku.

§23

Do kompetencji Powiatowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności Związku,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian w statucie Związku,
 6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§24

Uchwały Powiatowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych.

 

Zarząd Związku

§25

Władzą Związku między zjazdami jest Zarząd Związku.

§26

 1. Zarząd Związku składa się z 9 członków wybieranych w głosowaniu jawnym przez Powiatowy Zjazd Delegatów.
 2. Członkowie Zarządu Związku wybierają ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§27

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Powiatowego zjazdu Delegatów,
 3. kierowanie działalnością Związku we współdziałaniu z członkami zwyczajnymi,
 4. uchwalanie i realizowanie budżetu Zarządu Związku,
 5. powoływanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Związku,
 6. uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu nagród i wyróżnień oraz regulaminu dyscyplinarnego Związku,
 7. powoływanie Komisji Dyscyplinarnej Związku,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 9. powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
 10. składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

§28

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 

Komisja Rewizyjna

§29

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Powiatowy Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza wybieranych w głosowaniu jawnym przez Powiatowy Zjazd Delegatów.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

§31

 1. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  2. składanie na Powiatowym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
  3. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  5. współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi członków zwyczajnych Związku.

2.Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

 

Kooptacja władz

§32

 1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć jednej trzeciej ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V

 Nagrody i wyróżnienia

§33

Członkom Związku za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwały ustne lub pisemne,
 2. nagrody,
 3. dyplomy i odznaki honorowe.

§34

Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 33 określa regulamin nagród i wyróżnień uchwalony przez Zarząd.

 

Rozdział VI

Postępowanie dyscyplinarne

§35

 1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Związku mogą być stosowane kary.
 2. Organem dyscyplinarnym Związku I instancji jest komisja Dyscyplinarna, a organem odwoławczym Zarząd Związku.
 3. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny Związku uchwalony przez Zarząd.

 

Rozdział VII

Majątek i fundusze Związku

§36

Na majątek Związku składają się:

 1. ruchomości,
 2. nieruchomości,
 3. fundusze.

 

Na fundusze Związku składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
 3. dotacje, darowizny, subwencje.

§37

 1. Z majątku Związku nie można udzielać pożyczek dla członków i pracowników Związku oraz ich osób bliskich.
 2. Zabronione jest zabezpieczanie majątkiem Związku zobowiązań członków, pracowników i ich osób bliskich oraz dokonywanie z tego majątku jakichkolwiek przysporzeń majątkowych na preferencyjnych warunkach dla członków, pracowników i osób im bliskich.
 3. Zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów i usług przez Związek od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Związku oraz osoby im bliskie.

§38

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

§39

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Związku.

 

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

§40

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów delegatów Powiatowego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§41

 1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów delegatów Powiatowego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.